Vui lòng nhập rõ số kiện hàng và cân nặng kèm kích thước của mỗi kiện hàng (lbs-inch hoặc kg/cm)